Örebro FriflygklubbBland molnen sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook
feb10sön

Årsmöte 2019 samt nödskärmspackning

Välkommen till klubbens årsmöte !

Tid: 10 februari 2019 kl 10.00
Plats: Ekeby Skola. Se https://goo.gl/maps/MN3eKFSrepA2.

Efter avslutat mötet är det ompackning av nödskärmar i skolans gymnastiksal.

Kan även passa på att påminna om licensförnyelse! Följ instruktioner på förbundets hemsida

Deltagare med rösträtt på årsmötet är de som betalat medlemsavgift för 2018 senast 30 november 2018.

Agenda

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets stadgeenliga kallande
  Årsmötet tillfrågas om kallelse och dagordning har kommunicerats enligt stadgar.

 3. Fastställande av röstlängd
  Enligt stadgar $17

  "Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet."
  Not: Medlemsavgift för innevarande år förfaller 30 november enligt stadgar 13 §.

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

 6. Val av justerare

 7. Inlämnade förslag och motioner
  Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen (t.ex. budget och verksamhetsplan) diskuteras och beslutas om.

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Årsmötet undersöker om styrelsen har gjort det som beslutades på föregående årsmöte. Redovisning av balans och resultatrapport.

 9. Revisorernas revisionsberättelse
  Revisorn/revisorerna sammanfattar sin granskning av styrelsen arbete och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

 10. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

 11. Beslut angående klubbavgift (400kr 2018)

 12. Fastställande av verksamhetsplan 2019

 13. Budget för 2019

 14. Andra avgifter för 2019. Föregående år inom parentes.

  • Vinschavgift medlem (60 kr/start)
  • Vinschavgift gäst (80 kr/start)
  • Max vinschavgift per 1 dag medlem (300 kr)
  • Övernattning medlem (0 kr)
  • Övernattning gäst (50 kr)
  • Hyra klubbvinge medlem (50 kr)
  • Hyra klubbvinge gäst (100 kr)
  • Maglandning klubbsele (50 kr)
  • Bygelben (400 kr)
 15. Val av klubbstyrelse och styrelsesuppleanter. Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst 4st ledamoter enligt stadgeändring från 2018.

  • Klubbordförande 1år.
   2018 valdes Henric Höggren.
  • Ledamöter 2år (halva antalet, minst 2st).
   2018 valdes på 2år Lennart Wallin (omval), Jonathan Nilsson (omval)
   2018 valdes på 1år Fredrik Majberger (fyllnadsval för Anders Malmkvist)
   2017 valdes på 2år Johan Malmberg, Markus Bagge, Anders Malmkvist
  • Suppleanter 2st 1år.
   2018 valdes Maths Werśen och Daniel Liedström.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant (ej medlemmar ur klubbstyrelsen)

  • Revisorer 2st 1år.
   2018 valdes Maths Werśen och Daniel Liedström.
  • Revisorssuppleant 2st 1år.
   2018 valdes Torbjörn Månsson. 1 plats vakant.
 17. Val av valberedning och sammankallande

  • Valberedare 2st 1år varav en ordförande.
   2018 valdes Ian Eide och Daniel Liedström.
 18. Övriga val (utanför stadgar)

  • Säkerhetsinformatör skärmflyg 1st 1år.
   2018 valdes Markus Bagge (omval)
  • Säkerhetsinformatör paramotorflyg 1st 1år.
   2018 valdes Jonathan Nilsson (omval)
  • Ansvarig licenser skärm, pm och hänglflyg.
   2018 valdes Lennart Wallin, kassör (omval).
  • Hemsideansvarig
   2018 valdes Markus Bagge (omval)
 19. Mötets avslutande

Gällande stadgar och årsmöteshandlingar finns på hemsidans medlemssidor (kräver inloggning).